Omezte rizika, která přináší každá lidská činnost během pracovního procesu. Nabízíme služby spojené se zajištěním BOZP – bezpečnosti práce všem
právnickým či fyzickým osobám.

Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem,
která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ.

Součástí služeb bezpečnosti práce – BOZP – je především

 • Soustavné vyhledávání a prevence rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění včetně zpracování dokumentace
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce – BOZP – a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP) a pořízení zápisu z této prověrky
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.)
 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP na základě vypracovaných tematických plánů školení
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • Odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP, upozornění na nedostatky a návrhy na opatření na odstranění nedostatků
 • Zpracování místního bezpečnostního předpisu pro provoz a používání vozidel
 • Prověrka a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce – BOZP
 • Prověrka a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce – BOZP
 • Zmapování bezpečnostního značení
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky
 • Osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru.
 • Spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a o povinnostech na úseku BOZP
 • Zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Dokumentace BOZP

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti