Přípravná fáze:

 • Poradenská činnost při stavebním záměru.
 • Zajištění stavebního pozemku.
 • Zabezpečení vstupních podkladů pro přípravu projektové dokumentace.
 • Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení a vyřízení územního rozhodnutí (územního souhlasu).
 • Zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení a vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby).
 • Zabezpečení dopracování projektu pro provádění stavby.
 • Zpracování zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby.
 • Provedení ofertního řízení na zhotovitele stavby.
 • Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby.

Realizační fáze:

 • Práce spojené s prováděním stavby ( autorský dozor)
 • Provedení technického dozoru investora.
 • Zajištění koordinátora BOZP na staveništi.
 • Koordinace prací a dodávek zhotovitelů.
 • Evidence a odsouhlasení prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, jejich analýza a ekonomické posouzení, včetně alternativních cenových nabídek.
 • Dohled nad vedením stavebního deníku a odsouhlasení záznamů, provedených zhotovitelem a oprávněnými příslušnými orgány.
 • Dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí.
 • Vyřízení kolaudace stavby, ohlášení ukončení stavebních prací .