Našim klientům nabízíme veškeré potřebné služby v oblasti PO – požární ochrany. Předcházejte nežádoucím rizikům zajištěním
profesionálních služeb v oblasti požární ochrany.

Požární ochrana je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem,
která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby,
které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.


Součástí služeb PO je především:

  • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí
  • Zpracování Požární poplachové směrnice
  • Zpracování Evakuačních plánů
  • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
  • Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
  • Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek
  • Provádění pravidelných preventivních kontrol PO dle začlenění objektu a rozsahu a potřeb klienta
  • Prověrka stavu školení PO
  • Zmapování požárního značení
  • Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)