Naše společnost nabízí pro zhotovitele staveb výkon činnosti Koordinátora BOZP dle požadavku §14 a 15 zákona č 309/2006 Sb. v platném znění.
Činnosti koordinátora zajišťujeme při přípravě díla a při jeho realizaci.

Dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění,  je zadavatel stavby (investor, stavebník) povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel (investor, stavebník)  stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nebo kde  dojde k naplnění rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. Zadavatel (investor, stavebník) stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou specifikovány v zákoně č.309/2006 Sb. v platném znění.

Koordinátor BOZP je osoba s příslušnou kvalifikací, zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ve fázi přípravy a realizace stavby, navrhující, dohlížející a kontrolující realizaci preventivních opatření a osoba jejíž úkolem je příprava a vedení příslušné dokumentace.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

 • Kooperace na přípravě projektové dokumentace staveb při zapracování všech základních požadavků BOZP.
 • Odborné poradenství  a konzultace při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, v oblasti BOZP.
 • Vypracování plánu bezpečnosti práce na staveništi pro přípravu stavby, vyžaduje-li to rozsah realizace stavby a specifikace vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • Vypracování přehledu specifikace pracovních a bezpečnostních rizik při realizaci stavby včetně přehledů dotčených právních předpisů z oblasti BOZP.
 • Zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi dotčenému oblastnímu inspektorátu práce.
 • Odborné posouzení stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracovaných pracovních a technologických postupů pro realizaci stavby.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:

 • Odborné poradenství  a spolupráce při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, v oblasti BOZP.
 • Kooperace při vedení stavby, účast na kontrolních dnech stavby, monitoring průběhu a výsledků činnosti.
 • Koordinace spolupráce dvou a více zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na specifikaci stavby a na zásady prevence rizik a činností současně prováděných na staveništi.
 • Kooperace při vypracování časového harmonogramu postupu jednotlivých prací a při stanovení doby s ohledem na bezpečné provádění jednotlivých pracovních činností.
 • Kooperace při organizaci kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti všech zhotovitelů stavby.
 • Provádění kontroly postupu prováděných prací v součinnosti se zadavatelem stavby (investorem, stavebníkem).
 • Provádění kontroly postupu prací v souladu s ohledem na soulad s realizační projektovou dokumentací  a s ohledem na soulad s platnými právními předpisy v oblasti ochrany a životního prostředí a BOZP  u zhotovitelů stavby i jejich subdodavatelů.
 • Neodkladné a prokazatelné upozornění příslušných odpovědných osob na stavbě při zjištění nedostatků v dodržování zásad v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí.
 • Neodkladné informování všech zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vzniklých na staveništi během postupu realizace stavby.
 • Specifikace požadavků vedoucích k odstranění nedostatků a zjednání náprav.
 • Provádění kontroly způsobu zabezpečení ochrany staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám.
 • Provádění kontroly dodržování plánu BOZP, včetně provedení jeho případné aktualizace.
 • Kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů.
 • Vedení deníku koordinátora BOZP se záznamy o činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních a  výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně vedení a evidence databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace.