Kompletní služby v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie přímo souvisí s povinnostmi našich zákazníků, které vyplývají z platné legislativy v oblasti:

Provádíme dokumentaci vyplývající z těchto legislativních předpisů
-životní prostředí obecně (zákon č. 100/2001Sb.) o posuzování vlivů na ŽP
-odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001Sb.) o odpadech
-ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012Sb.) o ochraně ovzduší
-ochrana vod a vodní hospodářství (zákon č.274/2001Sb.) o vodách a (zákon 254/2001Sb.)
o vodovodech a kanalizacích.
-chemické látky (zákon č.350/2011Sb.) o chemických látkách
-obaly (zákon č. 477/2001Sb.)o obalech

V rámci paušálních plateb zajišťujeme tyto služby:

Nakládání s odpady

 • Vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Označení shromažďovacích prostředků.
 • Vedení průběžné evidence odpadů.
 • Vypracování ročního hlášení o odpadech.
 • Výkon odpadového hospodáře.
 • Statistické výkazy produkce odpadů.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Ochrana a využití vod

 • Zastupování při vodoprávních jednáních s orgány státní správy.
 • Zajišťování odběrů a rozborů vzorků dle vodoprávního rozhodnutí.
 • Vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů.
 • Aktualizace havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 • Provozní řády ČOV, kanalizací, vodovodů, odlučovačů ropných látek a jiných vodohospodářských zařízení.
 • Vyhodnocení zkušebního provozu a vypracování žádosti o povolení trvalého provozu vodohospodářských zařízení.
 • Zpracování žádostí a dokumentace pro odběry povrchových a podzemních vod.
 • Žádosti o povolení vypouštění odpadních vod, souhlasy, vyjádření.
 • Poplatková hlášení a přiznání.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Chemické látky a přípravky

 • Spolupráce při evidenci, ohlašování, klasifikaci, registraci, oznamování, značení a balení látek a přípravků.
 • Kontrola a aktualizace bezpečnostních listů.
 • Vypracování „Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí“ (bezpečnostní karty) včetně projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví.
 • Seznámení pracovníků s „Pravidly“ a další školení včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném školení pracovníků)
 • Zpracování provozních řádů skladů s nebezpečnými látkami a přípravky.
 • Zpracování bezpečnostních pokynů pro skupiny látek a přípravků. Pokyny zahrnují instrukce pro zacházení, manipulaci, skladování, opatření při úniku, požáru, první pomoc, ochranné vybavení apod.
 • Posouzení firmy z hlediska prevence závažných havárií podle zákona č. 59/2006 Sb. Zařazení objektů a zařízení do skupin podle velikosti rizika. Zpracování dokumentace pro objekty a zařízení.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Ochrana ovzduší

 • Posouzení provozů a kategorizace zdrojů znečišťování.
 • Zajišťování měření emisí v četnosti dle kategorie zdroje znečištění ovzduší.
 • Vedení přehledů a provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší.
 • Zpracování roční souhrnné evidence zdrojů znečišťování.
 • Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Provozní evidence zdrojů znečišťování.
 • Spolupráce na opatřeních vedoucích k omezení emisí.
 • Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Nakládání s obaly

 • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu zákonem
 • Vašich povinností
 • Výklady právních předpisů, návrh řešení způsobu plnění Vašich povinností  v souladu se zpracováním čtvrtletních obalových hlášení pro EKO-KOM.
 • Zpracování a odeslání ročního hlášení o produkci obalů a obalových odpadů (od roku 2011 přes ISPOP)
 • Příprava obalového hospodářství zákazníka na kontrolu ČIŽP či kontrolní audit
 • Účast při kontrolách ČIŽP, případě při kontrolním auditu autorizované obalové společnosti
 • Zpracování námitek k protokolu z kontroly, vyjádření  k zahájenému správnímu řízení, odvolání apod.
 • Výkon pravidelné kontrolní činnosti nakládání s obaly